Mönsterskydd och varumärkesskydd

Mönsterskydd

Man kan tänka sig att typsnitt också kan skyddas av mönsterskyddslagen (1970:485) (ML). Patent- och registreringsverket (PRV) har på sin hemsida räknat upp bland annat typsnitt som en sådan produkt som kan registreras som mönster.

Förutsättningen för att kunna få mönsterskydd för ett typsnitt är att det är nytt och särpräglat. Ett mönster anses som nytt om inget identiskt mönster har gjorts allmänt tillgängligt före dagen för registreringsansökan hos PRV.

Ett mönster i form av ett typsnitt anses ha särprägel om en kunnig användares helhetsintryck av typsnittet skiljer sig från helhetsintrycket av varje annat typsnitt eller annat mönster. Vid bedömningen av huruvida typsnittet har särprägel ska man ta hänsyn till det variationsutrymme som funnits för formgivaren vid framtagandet av typsnittet. T.ex. måste ju bokstäverna ha en viss grundform för att man ska kunna förstå vilken bokstav som avbildas. Man kan därmed hävda att det finns ganska litet utrymme för eget skapande när det gäller just typsnitt.

”Den kunnige användaren” är en hypotetisk figur som juristerna använder som utgångspunkt för deras bedömning eftersom syftet är att design ska bedömas varken av experter på design/formgivning eller av vilken (okunnig) konsument som helst, utan av en van användare av produkterna i fråga. Vad begreppet i praktiken står för och hur bedömningen reellt ska ske kan bara fastställas i varje enskilt fall.

Att helhetsintrycket för den kunnige användaren ska skilja sig från varje annat typsnitt eller mönster innebär att det måste vara en tydlig skillnad. Fokus ligger på helhetsintrycket. Bedömningen är dock flexibel och kan variera beroende på vad det är för typ av mönster.

I skrivande stund har ingen domstol slutligt avgjort någon tvist rörande intrång i ett mönsterskyddat typsnitt. Därför går det inte att säga hur stor skillnad det måste vara för att man inte ska riskera att göra intrång i ett mönsterskyddat typsnitt annat än att skillnaden måste vara tydlig.

Ett typsnitt som registrerats som mönster kan skyddas i femårsperioder så länge man betalar en avgift till PRV. Mönstret kan dock som längst skyddas i 25 år från den dag då ansökan om registrering gjordes. Kom ihåg att eventuell kvarvarande upphovsrätt varar betydligt längre, sjuttio år efter rättighetsinnehavarens död.

Det är också möjligt att få mönsterskydd för typsnitt utan att registrera typsnittet som mönster hos PRV. Enligt rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning skyddas ett typsnitt som uppfyller kraven på att vara nytt och särpräglat som gemenskapsmönster inom hela EG under tre år från den dag då typsnittet för första gången gjordes tillgänglig för allmänheten inom EG-området.

Varumärkesskydd

En bakväg till att skydda sitt typsnitt kan vara att få själva namnet på ett typsnitt registrerat som ett varumärke eller så pass känt att det har skydd som varumärke oavsett registrering. Man får i sådant fall inte använda namnet på typsnittet i näringsverksamhet utan tillstånd från innehavaren av varumärket. Man kan kontrollera om ett visst namn på ett typsnitt är skyddat som ett svenskt varumärke i Svensk Varumärkesdatabas. Internationellt kan man hitta Europeiska och internationella varumärken i databasen TMView. Amerikanska varumärken kan man söka på via amerikanska patentverkets hemsida (United States Patent and Trademark Office).