Immaterialrätt i andra länder

Immaterialrätten är likartad i de flesta länder. Sverige är med i den internationella unionen för skydd av litterära och konstnärliga verk (Bernunionen). Det innebär att svenska upphovsmän skyddas i andra länder på samma sätt som om man varit medborgare i det landet. Motsvarande gäller i gengäld för utländska upphovsmän i Sverige.

Svenska regler ska tillämpas oavsett upphovsmannen är utländsk eller inte så länge verket finns i Sverige. På samma sätt skyddas t.ex. en svensk upphovsman av engelsk copyright-lagstiftning i England.

USA

USA intar en särställning. I USA tenderar man att begränsa möjligheten till upphovsrättsligt skydd för typsnitt. I ett fall från amerikanska federala överklagandedomstolen har man underkänt upphovsrättsligt skydd för typsnitt. I rättsfallet anger man att kongressen trots påtryckningar valt att inte uttryckligen ge typsnitt skydd och att typsnitt är en sorts industridesign som inte kan existera som ett självständigt verk.

Internationell överenskommelse

När det gäller typsnitt finns dessutom en internationell överenskommelse på området. Det är “the Vienna Agreement, on the protection of typefaces and their international deposit” (Ingånget i Wien, 12 Juni 1973). Kravet för skydd för typsnitt enligt överenskommelsen är att det ska vara nytt eller originellt. Bedömningen görs baserat på typsnittets stil eller övergripande utseende utifrån kriterier som erkänns av branschen ("competent professional circles"). I överenskommelsen finns också ett krav på att man ska kunna registrera typsnitt vid nationella myndigheter och deponera dem hos FN-organet World Intellectual Property Organisation (WIPO). Eftersom överenskommelsen ännu inte har trätt i kraft finns ännu inte någon möjlighet att deponera typsnitt vid WIPO.

Överenskommelsen har ännu inte trätt I kraft eftersom den ännu inte ratificerats av minst fem stater. De länder som slutligt ratificerat överenskommelsen (Frankrike och Tyskland) har åtagit sig att skydda typsnitt i deras nationella lagstiftning. Överenskommelsen visar ändå på att signitärländerna, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Luxemburg, Nederländerna, San Marino, Schweiz, Storbritannien och Jugoslavien (sic!), har en stark uppfattning om att typsnitt är en företeelse som kan ha och förtjänar ett juridiskt skydd i deras respektive länder.

Vad gäller Sverige var man först reserverad till att upprätta en konvention för nationellt och internationellt skydd för typsnitt. Men den svenska delegationen framhöll vid det sjätte expertkommittémötet för internationellt skydd för typsnitt den 13-16 mars 1972 att Sveriges inställning numera var positiv. För det fall Sverige tillträder den föreslagna konventionen skulle typsnitten ges det nationella skyddet i anslutning till den svenska mönsterskyddslagen. Sverige kommer dock inte att tillträda överenskommelsen förrän ett tillräckligt stort antal länder av betydelse har tillträtt.